kuangbin 树链剖分专题

树链剖分专题。

[kuangbin]各种各样的题单(去重后)

FZU2082 过路费

题意:有 $n$ 个点的树,有边权。两种操作:① $0\ a\ b$,表示更新第 $a$ 条边权为 $b$,② $1\ a\ b$, 表示询问 $a$ 到 $b$ 的最短路径边权之和。

分析:树链剖分后转化为序列问题用线段树维护,由于线段树没法维护边权,因此在原来树中需要将边权下放到点权,由于每个结点(除根结点)只有 $1$ 个父亲,因此可以将父亲 -> 儿子的边权下放到儿子的点权上。求树上两点 $u,v$ 距离时,需要注意不能把 $\mathrm{LCA}(u,v)$ 的点权计算进去。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>

using namespace std;

typedef pair<int, int> PII;
typedef long long LL;

const int N = 50010, M = N << 1;

int n, m;
int h[N], e[M], w[M], ne[M], idx;
struct Tree {
  int l, r;
  LL sum;
} tr[N << 2];
int dfn[N], ts; // dfn表示dfs序(优先遍历重儿子)
int dep[N], sz[N], top[N], fa[N], son[N];
// dep[i]表示i的深度(根节点的深度为1),sz[i]表示以i为根的子树的大小
// top[i]表示i所在重链的顶点,fa[i]表示i的父结点,son[i]表示子树i的重儿子

void add(int a, int b, int c) {
  e[idx] = b, w[idx] = c, ne[idx] = h[a], h[a] = idx++;
}

void dfs1(int u, int father, int depth) {
  dep[u] = depth, fa[u] = father, sz[u] = 1;
  for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
    int j = e[i];
    if (j == father) continue;
    dfs1(j, u, depth + 1);
    sz[u] += sz[j];
    if (sz[son[u]] < sz[j]) son[u] = j;
  }
}

// 点u所属的重链的顶点为t
void dfs2(int u, int t) {
  dfn[u] = ++ts, top[u] = t;
  if (!son[u]) return; // u为叶结点
  dfs2(son[u], t); // 处理重儿子
  // 处理轻儿子
  for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
    int j = e[i];
    if (j == fa[u] || j == son[u]) continue;
    dfs2(j, j); // 轻儿子所处重链的顶点就是自己 
  }
}

void pushup(int u) {
  tr[u].sum = tr[u << 1].sum + tr[u << 1 | 1].sum;
}

void build(int u, int l, int r) {
  if (l == r) {
    tr[u].l = l, tr[u].r = r, tr[u].sum = 0;
  } else {
    tr[u].l = l, tr[u].r = r;
    int mid = l + r >> 1;
    build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1 , r);
  }
}

// 将x位置修改成y
void update(int u, int x, int y) {
  if (tr[u].l == x && tr[u].r == x) {
    tr[u].sum = y;
  } else {
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (x <= mid) update(u << 1, x, y);
    else update(u << 1 | 1, x, y);
    pushup(u);
  }
}

// 求线段树中[l,r]区间和
LL query(int u, int l, int r) {
  if (tr[u].l >= l && tr[u].r <= r) {
    return tr[u].sum;
  } else {
    LL res = 0;
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (l <= mid) res += query(u << 1, l, r);
    if (r > mid) res += query(u << 1 | 1, l, r);
    return res;
  }
}

// 求树上u-v之间的路径和
LL query_path(int u, int v) {
  LL res = 0;
  while (top[u] != top[v]) { // u,v不在同一个重链上
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
    // 加上u所在的重链和
    // 其区间为[dfn[top[u]], dfn[u]]
    res += query(1, dfn[top[u]], dfn[u]);
    u = fa[top[u]];
  }
  if (u == v) return res;
  if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v); // 保证u在下面v在上面
  // 加上u-v之间路径的和,v当前在LCA位置,这个点的点权不能算上。
  res += query(1, dfn[son[v]], dfn[u]);
  return res;
}

int main() {
  while (cin >> n >> m) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      h[i] = -1, dfn[i] = 0, son[i] = 0;
    }
    idx = ts = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
      int a, b, c;
      scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
      add(a, b, c), add(b, a, c);
    }
    dfs1(1, -1, 1); // 预处理dep,fa,sz
    dfs2(1, 1); // 求dfs序dfn,top
    build(1, 1, n);
    for (int i = 0; i < idx; i += 2) {
      int u = e[i], v = e[i ^ 1];
      if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
      update(1, dfn[v], w[i]);
    }
    while (m--) {
      int type, x, y;
      cin >> type >> x >> y; 
      if (type == 0) { // 更新第x条路的过路费为y
        // 第1条 idx=0,1
        // 第2条 idx=2,3
        // 第x条 idx=2x-2,2x-1
        int v = e[2 * x - 2], u = e[2 * x - 1];
        if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
        // u是父亲, v是儿子,令点v权值更新为y
        update(1, dfn[v], y);
      } else {
        printf("%lld\n", query_path(x, y));
      }
    }
  }
  return 0;
}

HDU3966 Aragorn's Story

分析:树剖后线段树搞一搞也是板子。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>

using namespace std;

typedef pair<int, int> PII;
typedef long long LL;

const int N = 50010, M = N << 1;

int n, m, p;
int a[N], new_a[N];
int h[N], e[M], w[M], ne[M], idx;
struct Tree {
  int l, r;
  LL add, sum;
} tr[N << 2];
int dfn[N], ts;
int dep[N], sz[N], top[N], fa[N], son[N];

void add(int a, int b) {
  e[idx] = b, ne[idx] = h[a], h[a] = idx++;
}

void dfs1(int u, int father, int depth) {
  dep[u] = depth, fa[u] = father, sz[u] = 1;
  for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
    int j = e[i];
    if (j == father) continue;
    dfs1(j, u, depth + 1);
    sz[u] += sz[j];
    if (sz[son[u]] < sz[j]) son[u] = j;
  }
}

// 点u所属的重链的顶点为t
void dfs2(int u, int t) {
  dfn[u] = ++ts, new_a[ts] = a[u], top[u] = t;
  if (!son[u]) return; // u为叶结点
  dfs2(son[u], t); // 重儿子
  // 处理轻儿子
  for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
    int j = e[i];
    if (j == fa[u] || j == son[u]) continue;
    dfs2(j, j); // 轻儿子所处重链的顶点就是自己 
  }
}

void pushup(int u) {
  tr[u].sum = tr[u << 1].sum + tr[u << 1 | 1].sum;
}

void pushdown(int u) {
  if (tr[u].add) {
    tr[u << 1].add += tr[u].add, tr[u << 1 | 1].add += tr[u].add;
    tr[u << 1].sum += tr[u].add * (tr[u << 1].r - tr[u << 1].l + 1);
    tr[u << 1 | 1].sum += tr[u].add * (tr[u << 1 | 1].r - tr[u << 1 | 1].l + 1);
    tr[u].add = 0;
  }
}

void build(int u, int l, int r) {
  if (l == r) {
    tr[u] = {l, r, 0, new_a[r]};
  } else {
    tr[u] = {l, r, 0};
    int mid = l + r >> 1;
    build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1 , r);
    pushup(u);
  }
}

// 线段树[l,r]区间加上x
void update(int u, int l, int r, int x) {
  if (tr[u].l >= l && tr[u].r <= r) {
    tr[u].add += x;
    tr[u].sum += x * (tr[u].r - tr[u].l + 1);
  } else {
    pushdown(u);
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (l <= mid) update(u << 1, l, r, x);
    if (r > mid) update(u << 1 | 1, l, r, x);
    pushup(u);
  }
}

// 树上u->v路径上点权都加上x
void update_path(int u, int v, int x) {
  while (top[u] != top[v]) {
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
    update(1, dfn[top[u]], dfn[u], x);
    u = fa[top[u]];
  }
  if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
  update(1, dfn[v], dfn[u], x);
}

// 求线段树单点查询
LL query(int u, int x) {
  if (tr[u].l == x && tr[u].r == x) {
    return tr[u].sum;
  } else {
    pushdown(u);
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (x <= mid) return query(u << 1, x);
    else return query(u << 1 | 1, x);
  }
}

int main() {
  while (cin >> n >> m >> p) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      scanf("%d", &a[i]);
      h[i] = -1, dfn[i] = son[i] = 0;
    }
    idx = ts = 0;
    while (m--) {
      int a, b;
      scanf("%d%d", &a, &b);
      add(a, b), add(b, a);
    }
    dfs1(1, -1, 1);
    dfs2(1, 1);
    build(1, 1, n);
    while (p--) {
      char op[2]; int x, y, k;
      scanf("%s", op);
      if (*op == 'I') {
        scanf("%d%d%d", &x, &y, &k);
        update_path(x, y, k);
      } else if (*op == 'D') {
        scanf("%d%d%d", &x, &y, &k);
        update_path(x, y, -k);
      } else {
        scanf("%d", &x);
        printf("%lld\n", query(1, dfn[x]));
      }
    }
  }
  return 0;
}

POJ2763 Housewife Wind

分析:边权化点权基本套路,线段树维护区间和,查询两点距离不能算上 LCA 的点权。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>

using namespace std;

typedef pair<int, int> PII;
typedef long long LL;

const int N = 100010, M = N << 1;

int n, q, s;
int h[N], e[M], w[M], ne[M], idx;
struct Tree {
  int l, r;
  LL sum;
} tr[N << 2];
int dfn[N], ts; 
int dep[N], sz[N], top[N], fa[N], son[N];

void add(int a, int b, int c) {
  e[idx] = b, w[idx] = c, ne[idx] = h[a], h[a] = idx++;
}

void dfs1(int u, int father, int depth) {
  dep[u] = depth, fa[u] = father, sz[u] = 1;
  for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
    int j = e[i];
    if (j == father) continue;
    dfs1(j, u, depth + 1);
    sz[u] += sz[j];
    if (sz[son[u]] < sz[j]) son[u] = j;
  }
}

void dfs2(int u, int t) {
  dfn[u] = ++ts, top[u] = t;
  if (!son[u]) return;
  dfs2(son[u], t);
  for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
    int j = e[i];
    if (j == fa[u] || j == son[u]) continue;
    dfs2(j, j);
  }
}

void pushup(int u) {
  tr[u].sum = tr[u << 1].sum + tr[u << 1 | 1].sum;
}

void build(int u, int l, int r) {
  if (l == r) {
    tr[u].l = l, tr[u].r = r, tr[u].sum = 0;
  } else {
    tr[u].l = l, tr[u].r = r;
    int mid = l + r >> 1;
    build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1 , r);
  }
}

// 将x位置修改成y
void update(int u, int x, int y) {
  if (tr[u].l == x && tr[u].r == x) {
    tr[u].sum = y;
  } else {
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (x <= mid) update(u << 1, x, y);
    else update(u << 1 | 1, x, y);
    pushup(u);
  }
}

// 求线段树中[l,r]区间和
LL query(int u, int l, int r) {
  if (tr[u].l >= l && tr[u].r <= r) {
    return tr[u].sum;
  } else {
    LL res = 0;
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (l <= mid) res += query(u << 1, l, r);
    if (r > mid) res += query(u << 1 | 1, l, r);
    return res;
  }
}

// 求树上u-v之间的路径和
LL query_path(int u, int v) {
  LL res = 0;
  while (top[u] != top[v]) {
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
    res += query(1, dfn[top[u]], dfn[u]);
    u = fa[top[u]];
  }
  if (u == v) return res;
  if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
  res += query(1, dfn[son[v]], dfn[u]);
  return res;
}

int main() {
  cin >> n >> q >> s;
  memset(h, -1, sizeof h);
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    int a, b, c;
    scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
    add(a, b, c), add(b, a, c);
  }
  dfs1(1, -1, 1);
  dfs2(1, 1);
  build(1, 1, n);
  for (int i = 0; i < idx; i += 2) {
    int u = e[i], v = e[i ^ 1];
    if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
    update(1, dfn[v], w[i]);
  }
  while (q--) {
    int type, x, y;
    scanf("%d", &type);
    if (type == 0) {
      scanf("%d", &x);
      printf("%d\n", query_path(s, x));
      s = x;
    } else {
      scanf("%d%d", &x, &y);
      int v = e[2 * x - 2], u = e[2 * x - 1];
      if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
      update(1, dfn[v], y);
    }
  }
  return 0;
}

POJ3237 Tree

分析:树剖,边权化点权,线段树维护区间 minvmaxv,懒标记 flag 标记是否取相反数。pushdown 的时候只要思考一下 minvmaxv 的转化。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <climits>

using namespace std;

typedef pair<int, int> PII;
typedef long long LL;

const int N = 100010, M = N << 1;

int n, T;
int h[N], e[M], w[M], ne[M], idx;
struct Tree {
  int l, r;
  int flag; // flag=1表示需要变成相反数
  int minv, maxv;
} tr[N << 2];
int dfn[N], ts; 
int dep[N], sz[N], top[N], fa[N], son[N];

void add(int a, int b, int c) {
  e[idx] = b, w[idx] = c, ne[idx] = h[a], h[a] = idx++;
}

void dfs1(int u, int father, int depth) {
  dep[u] = depth, fa[u] = father, sz[u] = 1;
  for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
    int j = e[i];
    if (j == father) continue;
    dfs1(j, u, depth + 1);
    sz[u] += sz[j];
    if (sz[son[u]] < sz[j]) son[u] = j;
  }
}

void dfs2(int u, int t) {
  dfn[u] = ++ts, top[u] = t;
  if (!son[u]) return;
  dfs2(son[u], t);
  for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
    int j = e[i];
    if (j == fa[u] || j == son[u]) continue;
    dfs2(j, j);
  }
}

void pushup(int u) {
  tr[u].maxv = max(tr[u << 1].maxv, tr[u << 1 | 1].maxv);
  tr[u].minv = min(tr[u << 1].minv, tr[u << 1 | 1].minv);
}

void pushdown(int u) {
  if (tr[u].flag) {
    tr[u << 1].flag ^= tr[u].flag;
    tr[u << 1 | 1].flag ^= tr[u].flag; // 这里直接写成等号调的人傻了
    int t = tr[u << 1].maxv;
    tr[u << 1].maxv = -tr[u << 1].minv, tr[u << 1].minv = -t;
    t = tr[u << 1 | 1].maxv;
    tr[u << 1 | 1].maxv = -tr[u << 1 | 1].minv, tr[u << 1 | 1].minv = -t;
    tr[u].flag = 0;
  } 
}

void build(int u, int l, int r) {
  tr[u].l = l, tr[u].r = r, tr[u].flag = 0;
  if (l == r) return;
  int mid = l + r >> 1;
  build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1 , r);
}

void update_dot(int u, int x, int y) {
  if (tr[u].l == x && tr[u].r == x) {
    tr[u].flag = 0;
    tr[u].maxv = tr[u].minv = y;
  } else {
    pushdown(u);
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (x <= mid) update_dot(u << 1, x, y);
    else update_dot(u << 1 | 1, x, y);
    pushup(u);
  }
}

// 将[l,r]区间都置为相反数
void update(int u, int l, int r) {
  if (tr[u].l >= l && tr[u].r <= r) {
    tr[u].flag ^= 1;
    int t = tr[u].maxv;
    tr[u].maxv = -tr[u].minv, tr[u].minv = -t;
  } else {
    pushdown(u);
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (l <= mid) update(u << 1, l, r);
    if (r > mid) update(u << 1 | 1, l, r);
    pushup(u);
  }
}

void update_path(int u, int v) {
  while (top[u] != top[v]) {
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
    update(1, dfn[top[u]], dfn[u]);
    u = fa[top[u]];
  }
  if (u == v) return;
  if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
  update(1, dfn[son[v]], dfn[u]);
}

// 求线段树中[l,r]区间最大值
int query(int u, int l, int r) {
  if (tr[u].l >= l && tr[u].r <= r) {
    return tr[u].maxv;
  } else {
    pushdown(u);
    int res = INT_MIN;
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (l <= mid) res = max(res, query(u << 1, l, r));
    if (r > mid) res = max(res, query(u << 1 | 1, l, r));
    return res;
  }
}

// 求树上u-v之间的路径最大值
int query_path(int u, int v) {
  if (u == v) return 0;
  int res = INT_MIN;
  while (top[u] != top[v]) {
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
    res = max(res, query(1, dfn[top[u]], dfn[u]));
    u = fa[top[u]];
  }
  if (u == v) return res;
  if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
  res = max(res, query(1, dfn[son[v]], dfn[u]));
  return res;
}

int main() {
  for (cin >> T; T--; ) {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      h[i] = -1, son[i] = 0;
    }
    idx = ts = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
      int a, b, c;
      scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
      add(a, b, c), add(b, a, c);
    }
    dfs1(1, -1, 1);
    dfs2(1, 1);
    build(1, 1, n);
    for (int i = 0; i < idx; i += 2) {
      int u = e[i], v = e[i ^ 1];
      if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
      update_dot(1, dfn[v], w[i]);
    }
    char op[10]; int x, y;
    while (scanf("%s", op)) {
      if (*op == 'D') break;
      scanf("%d%d", &x, &y);
      if (*op == 'C') {
        int v = e[2 * x - 2], u = e[2 * x - 1];
        if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
        update_dot(1, dfn[v], y);
      } else if (*op == 'N') {
        update_path(x, y);
      } else {
        printf("%d\n", query_path(x, y));
      }
    }
  }
  return 0;
}
updatedupdated2020-12-182020-12-18
一点修改
点击刷新